Regulamin
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:
Użytkownik - przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 584) - będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, zestaw danych o charakterze osobowym, należących do osoby fizycznej, przetwarzane w celu i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
Usługodawca – CodeJungle sp. z o.o. z siedzibą w Przystajni, ul. Sojczyńskiego 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000722231, dla której akta rejestrowe prowadzi SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 5742064222, REGON: 369658794, właściciel serwisu internetowego Bulk-SMS.io, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług.
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym Bulk-SMS.io, prowadzony przez Usługodawcę i stanowiący jego własność.

1.1 Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dochowanie poufności odnośnie treści wiadomości kierowanych za pośrednictwem serwisu Bulk-SMS.io, a także danych podmiotu przez oraz do którego są one kierowane, o ile informacje te nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje, o których mowa, mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.
1.2 Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;
1.3 Użytkownik oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu stawy w stosunku do danych powierzonych Usługodawcy lub posiada stosowne upoważnienie zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych;
1.4 Usługodawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Użytkownika wyłącznie w zakresie oraz w celu zgodnym z niniejszym regulaminem;
1.5 Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od nadużywania środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez:
- kierowanie wiadomości do odbiorców, którzy nie wyrazili wymaganej przepisami prawa zgody na ich otrzymanie
- kierowanie na 1 numer telefonu większej iloścni niż 10 wiadomości w ciągu kolejnych 60 sekund
- wykorzystywanie serwisu Bulk-SMS.io do kierowania SPAMu, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa
- naruszanie dobra Usługodawcy, osób trzecich, ogólnie przyjętych normy społeczne lub obyczajowych, a także niezgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązujących w miejscu wysyłki lub miejscu, do którego wiadomość jest kierowana;
- reklamowanie oraz promowanie serwisów wykorzystujących numery na które połączenia oraz wysłanie wiadomości SMS/MMS wiąże się z pobraniem podwyższonej opłaty lub subskrypcją płatnego serwisu w szczególności Premium SMS.
1.6 Wyłączną odpowiedzialność za formę i treść wiadomości wysyłanych za pośrednictwem serwisu Bulk-SMS.io ponosi Użytkownik.
1.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.
1.8 W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego.
1.9 Utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z usług z przyczyn wskazanych w pkt. 1.7 oraz 1.8 Regulaminu nie uzasadnia jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
2.0 Usługodawca oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników w zakresie, w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 922) . a po 25 maja 2018 roku w zakresie w którym stanowią one dane osobowe w rozumieniu RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2.1 Wszelkie dane podane przez Użytkonika będą przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie określonej w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 2017 poz. 1219) Usługodawca jest uprawniony przetwarzać dane osobowe Użytkwonika podane przy Rejestracji także po zakończeniu korzystania z Usługi, jeżeli są:
- niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
- niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 wspomnianej ustawy;
- dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
3.0 Płatności obsługiwane są przez PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6/A3, kod pocztowy: 80-387, KRS: 0000227278.
3.1 W celu korzystania z Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
3.2 Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.
3.3 Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Usługodawca zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
3.4 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
3.5 W przypadku wybrania płatności cyklicznych Klient wyraża zgodę na cykliczne obciążanie jego rachunku karty. Klient może poinformować drogą emailową na adres [email protected] Usługodawcę o zaprzestaniu chęci korzystania z usług, w związku z czym dalsze obciążanie rachunku nie będzie możliwe.